• Optyk Studio - Baner na www_1170x300 px
  • nowość w sklep optyk studio uzo clip on
  • profesjonalne badanie wzroku

Regulamin konkursu” Mój makijaż sylwestrowy”

INFORMACJE

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.       Regulamin określa warunki, na jakich Organizator za pośrednictwem portalu Facebook przeprowadza konkurs pod tytułem: „Mój makijaż sylwestrowy” (dalej zwany: „Konkursem”).

2.       Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:

a)      Facebook – serwis społecznościowy facebook.com połączony z aplikacją mobilną o tej samej nazwie;

b)     Konkurs – akcja marketingowa Organizatora, której zasady zostały opisane w niniejszym Regulaminie;

c)      Komisja konkursowa – powołana przez Organizatora komisja w składzie 3 (trzech) osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca powierzone jej przez Organizatora zadania związane z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności związane z wyłonieniem Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

d)     Laureaci Konkursu – Uczestnicy wyłonieni w oparciu o postanowienia niniejszy Regulamin przez Komisję Konkursową;

e)     Nagrody – nagrody wskazane w niniejszym Regulaminie;

f)       Organizator: Optyk Studio Marta Barnat-Marcinkowska ul. Szarotki 10, 43-300 Bielsko Biała NIP 8951404072

g) Zadanie Konkursowe – czynności określone w niniejszym Regulaminie;

h) Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, posiadająca konto użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook dostępnym w sieci Internet pod adresem www.facebook.com, która w okresie określonym w niniejszym Regulaminie wykona Zadanie Konkursowe i która spełnia wymagania wskazane niniejszym Regulaminie;

i)      Regulamin – niniejszy dokument,

3.       Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

4.       Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

5.Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

 

§ 2.

Czas  i miejsce trwania Konkursu

Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 27.12.2019 r. od godziny 15:00 do dnia 31.12.2019 r. do godziny 22:00 czasu lokalnego w Polsce.

 

§ 3.

Uczestnicy Konkursu

1.       W Konkursie może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, która:

a)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem, z zastrzeżeniem wynikającym z § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu;

b)    nie jest pracownikiem, członkiem organów Organizatora, a także nie pozostaje w  stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do  którego stosuje się przepisy o zleceniu z  Organizatorem, a także nie jest małżonkiem lub członkiem najbliższej rodziny wskazanych powyżej osób;

c)    poprawnie wykona całe zadanie konkursowe opisane niniejszym Regulaminie,

d)    spełniła warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie;

e)    zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

2.   W konkursie mną wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

3.       W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście tj. niedopuszczalne jest wykonanie Zadania konkursowego na rzecz osób trzecich.

4.       Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z  Konkursu lub do niewydania Nagrody Uczestnikowi, który w związku z Konkursem naruszył przepisy niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, albo jakiekolwiek prawa przysługujące osobom trzecim.

5.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników w związku z Konkursem, w szczególności za treść Pracy konkursowej.

 

§ 4.

Zasady Konkursu

1.       Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu przez Uczestnika na profilu  https://www.facebook.com/optykstudiobielsko zdjęcia twarzy w okularach obrazującego makijaż sylwestrowy.

2. Każdy z Uczestników może wykonać wyłącznie jedno zadanie konkursowe, które weźmie udział w Konkursie.

3.       Zadanie konkursowe nie może naruszać zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obelżywych lub powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich lub niezgodnych z prawem polskim, a także godzących w uczucia religijne.

4.       Organizator zastrzega, że w przypadku w którym Zadanie konkursowe zawiera treści oczywiście naruszające zasady dobrych obyczajów, obelżywe lub powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub niezgodne z prawem polskim, a także godzące w uczucia religijne zostanie usunięte z uczestnictwa w Konkursie.

5.       Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy posługują się kilkoma kontami w serwisach społecznościowych, posługują się fikcyjnymi kontami e-mail, nie spełniły wszystkich wymogów związanych z udziałem w Konkursie prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia.

6.       Opublikowanie Zadania konkursowego oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne udostępnienie i korzystanie przez Organizatora z Zadania konkursowego w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie na wszystkich wskazanych tam polach eksploatacji.

7.       Zadanie konkursowe nie może naruszać powszechnie obowiązującego prawa, jak również praw osób trzecich (w szczególności nie mogą obrażać uczuć osób trzecich lub naruszać wartości przez nich wyznawanych, jak również nie mogą stanowić plagiatu np. nie mogą być kopią treści dostępnych w Internecie). Ponadto Zadanie konkursowe musi spełniać warunki regulaminu serwisu Facebook.

8.       Organizator zastrzega sobie możliwość usuwania z Konkursu treści naruszających Regulamin oraz wskazanych niniejszym Regulaminie.

9.   Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili w serwisie Facebook.

 

§ 5.

Laureaci Konkursu i Nagrody

1.       Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

2.       Laureatami Konkursu będzie jedna osoba (dalej: „Laureat”), która zostanie wyłoniona spośród Uczestników, którzy zrealizują Zadanie konkursowe oraz spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminu.

3. Laureat zostanie wyłoniony przez 3 – osobową Komisję konkursową powołaną przez Organizatora.

4. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane w sposób niejawny dla Uczestników, z uwzględnieniem:

·       kreatywności fotografii

·       kryteriów wskazanych w niniejszym Regulaminu.

5. O wyłonieniu Laureata spośród Uczestników Konkursu, Laureat zostanie poinformowany w formie prywatnej wiadomości przesłanej przez Organizatora za pomocą serwisu społecznościowego Facebook jak również profilu Optyk Studio na Facebooku.

6. Wybór Laureatów nastąpi w dniu 03.01.2020 roku, po godzinie 14:00.

7. Nagrodą w konkursie jest voucher o wartości 500 zł na zakup okularów ( oprawa+2 szkła) w Optyk Studio.

8. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zmiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

9.   Laureat wybrany przez Komisję konkursową skontaktują się z niezwłocznie z  Organizatorem poprzez mechanizmy wiadomości prywatnej Facebook.

§ 6.

Prawa autorskie

1.       Uczestnik oświadcza, że Zadanie konkursowe zgłoszone do Konkursu został wykonana osobiście przez Uczestnika oraz stanowi rezultat jego oryginalnej twórczości. Ponadto, Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do dysponowania Zadanie konkursowe i że nie narusza tym żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich a także, niczyich dóbr osobistych.

2.       Uczestnik z chwilą zgłoszenia Zadania konkursowego do Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej Licencji, na korzystanie z przedmiotu praw autorskich lub pokrewnych w zakresie wszelkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 prawa autorskiego a w szczególności zamieszczenia ich w ramach stron internetowych, utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą Internetu.

3.       Uczestnik, ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich, jak również ich dóbr osobistych w związku ze zgłoszeniem Zadania konkursowego do Konkursu.

4.       W sytuacji gdy Zadanie konkursowe zgłoszone do Konkursu będzie zawierać wizerunek Uczestnika wyraża on zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku dla potrzeb działalności marketingowej Organizatora. Jeżeli Zadanie konkursowe zgłoszone do Konkursu będzie zawierać wizerunek osób trzecich, Uczestnik oświadcza że posiada odpowiednią zgodę osoby trzeciej na wykorzystanie jej wizerunku. Zgoda powyższa zostaje udzielona bez ograniczenia okresu obowiązywania, terytorium i ilości wykorzystania, przy użyciu wszelkich dostępnych technik i nośników materialnych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim zostaje wyrażona bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia.

§ 7.

Wymagania techniczne

Dla wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych wymaganych dla korzystania z serwisu Facebook.

§ 8.

Postępowanie reklamacyjne

1.       Wszelkie skargi i reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej do Organizatora.

2.       Skargi i reklamacje mogą być zgłoszona pisemnie na adres e-mail: optykstudio1@gmail.com

3.       Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

4.       Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia. Przesyłając rozstrzygnięcie reklamacji według wyboru Uczestnika na adres e- mail albo adres korespondencyjny podany przez nią w reklamacji.

 

§ 9.

Polityka prywatności

1.       Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

2.       Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3.       Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu weryfikacji tożsamości Laureata oraz sprawozdawczości finansowej oraz umożliwienia im skorzystania z Nagrody a także w celach rozliczeń podatkowych i bieżącej korespondencji w związku z prowadzonym konkursem, w szczególności w celu przedstawienia potwierdzenia organom administracji podatkowej na potrzeby udowodnienia kwalifikacji kosztów uzyskania przychodów.

4.       Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 7 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo domagania się dostępu do ich danych osobowych, w tym do ich usunięcia, poprawiania lub zmiany. Podanie danych na potrzeby rozliczeń podatkowych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. Dz.U. 2018 poz. 200

 

 

§ 10.

Postanowienia końcowe

1.       Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2.       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Jesteśmy partnerami4youcardrodzina+

Nasze marki